คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ จัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรที่ให้ความสนใจ  จำนวน  50  คน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา
dream091025081

S  27934751981992002011369315286-102074atta-o1