ที่ตั้ง  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ  ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  56130 
 

evfv1ภารกิจหน้าที่evfv1

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์ แนะนำและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

graphic2 mini001  โครงการอำเภอยิ้มอำเภอแม่ใจ วันที่  23  เมษายน  2558

graphic2 mini001  ติดตามงานกิจกรรมศูนย์เรียนรู้  วันที่  15  มิถุนายน  2558