ที่ตั้ง  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ  ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  56110

man 309490 960 720 

 ปศุสัตว์อำเภอ(ว่าง)

 

evfv1ภารกิจหน้าที่evfv1

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์ แนะนำและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
evfv1กิจกรรมการดำเนินงานevfv1

graphic2 mini001  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานฯประจำปีงบประมาณ  2559  วันที่ 15  มกราคม  2559

graphic2 mini001  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการเฝ้าระวังไข้หวักนกแบบบูรณาการ  วันที่  4  มิถุนายน  2558