สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน
ที่ตั้ง  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน  ที่ว่าการอำเภอจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา  56150

บุคลากร

kringkri

นายเกรียงไกร  จิตต์บุญ
ปศุสัตว์อำเภอจุน  086 916 6166

 
man 309490 960 720

 

สัตวแพทย์ชำนาญงาน  (่ว่าง)

 

evfv1ภารกิจหน้าที่evfv1

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บข้อมูลการปศุสัตว์ แนะนำและสาธิตการปลูก พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

graphic2 mini001  โครงการอำเภอยิ้มอำเภอแม่ใจ วันที่  23  เมษายน  2558