yoot 

evfv1ภารกิจหน้าที่evfv1

1.     ศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการและงบประมาณ

2.     การจัดทำปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมครบถ้วน
3.     การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการงบประมาณ (กำกับดูแล) 
4.    สนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการในพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงาน / โครงการ
7.   จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ   
evfv1กิจกรรมการดำเนินงานevfv1

graphic2 mini001  ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำฟาร์มโคนม  วันที่  25  พฤษภาคม  2558