รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สถิติข้อมูลสัตว์

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2562

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2561

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2560

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2559

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2558

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2557

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2556

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2555

สถิติสัตว์ในจังหวัดพะเยา ปี 2554