ศูนย์กลางองค์ความรู้

 1.   ด้านการเลี้ยงสัตว์
 2.   ด้านอาหารสัตว์
    •  อาหารข้น 
    •  อาหารหยาบ

  3. ด้านมาตราฐานฟาร์ม

    •  การสร้างโรงเรือน
    •  ด้านการควบคุมป้องกันโรค

  4. การควบคุมป้องกันโรคปศุสัตว์

    •  วัคซีนและการใช้วัคซีน
    •  โรคที่สำคัญในไก่เนื้อระบบฟาร์ม
    •   โรคที่สำคัญในไก่ไข่
    •   โรคที่สำคัญในไก่พื้นเมือง
    •   โรคที่สำคัญในโคเนื้อ
    •   โรคที่สำคัญในกระบือ
    •   โรคที่สำคัญในแพะ 
    •   โรคที่สำคัญในแกะ
    •   โรคที่สำคัญในสัตว์น้ำ
    •   โรคที่สำคัญในแมลง
    •   โรคที่สำคัญในเป็ด