น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม 5 ส เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานในที่ทำงาน ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส ห้องทำงานและพื้นที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา


       กิจกรรม5ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนี่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ กิจกรรม 5 ส จะได้ประโยชน์ให้กับบุคลากรจะทำงานได้รวดเร็ว มีความถูกต้อง บรรยากาศแวดล้อมดีขึ้น เกิดความร่วมมือร่วมใจ บุคลากรจะมีระเบียบมากขึ้น มีจิตสำนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานพื้นที่ทำงานมีระเบียบ มีที่ว่างสะอาด ใช้วัสดุคุ้มค่า สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย และมองเห็นคุณภาพอย่างชัดเจน  

S  98410504

S  98410507

S  98410511

S  98410517

S  98410528

S  98410550

 

รายงานกิจกรรมโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา