วันที่  15  มิถุนายน  2558  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ  ติดตามงานกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน  ณ พื้นที่หมู่ 7  ตำบลแม่สุก  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ศูนย์ฯหลักของ นายชุมพล  ใจธิ พร้อมด้วยติดตามงานศูนย์เครือข่าย 3  ศูนย์  พบปะเกษตรกรในหมู่บ้าน พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  การเลี้ยงสุกร  อุปกรณ์เลี้ยงไก่ การเลี้ยงสุกร  อุปกรณ์การเลี้ยงไก่  อาหารไก่  อาหารสุกร ตามความต้องการของเกษตรกร  และ ในตอนบ่าย ออกติดตามงานกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี  พร้อมมอบแร่ธาตุก้อนให้กับกลุ่ม

 

27565592389402756561855505

ติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

 

2756571149672

มอบแร่ธาตุก้อนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านสันสลี  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา
1369315286-102074atta-o1