อำนาจหน้าที่

   ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                     พ.ศ. ๒๕๕๔   ข้อ ๒๓

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             ๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์     กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  

กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า   กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่าย

เนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

        ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 

         ๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ

ด้านปศุสัตว์ 

         ๔. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้

รับมอบหมาย

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขึ้นในจังหวัดใด ให้สำนักงาน

ปศุสัตว์อำเภอมีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์  การผสมเทียม  สุขอนามัย  และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ   ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

82