การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

1. รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2564 ไฟล์ excel

       รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2564 ไฟล์ pdf

      - หนังสือแจ้งกำหนดแผน - วาระการประชุม 1,2,3

82

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

แผนการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ. 2564 ไฟล์ pdf 

แผนการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ. 2564 ไฟล์ excel 

ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ. 2564 ไฟล pdf 

ผลการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ. 2564 ไฟล excel 

-  โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2564 

   1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน * หนังสือกำหนดหลักสูตรเพื่อการอบรม       *  รายชื่อผู้เช้าร่วมประชุม    *  รูปภาพประกอบการอบรม   

   2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินงาน * รายชื่อบุคลากรตามแผนพัฒนา * ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์

   3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ * หนังสือเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

      * แบบทดสอบ *1*  *2*  *3* *4*  *รูปภาพการดำเนินการ

   4 หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน

        * สรุปผลการประเมิน   แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ *1*  *2*  *3*  *4*  *5*