- ข้อมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์ ปี 2564

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2563

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561

- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสตว์ ปี 2560

รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า

* ปี 2558              * ปี 2559            * ปี 2560

* ปี 2561              * ปี 2562            * ปี 2563

* ปี 2564

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย