สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง "โครงการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ" (หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๒๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดการจัดฝึกอบรม ได้แนะนำความรู้การทำเกษตรผสมผสานในด้านปศุสัตว์ และได้เน้นการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่บ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ทำปศุสัตว์อินทรีย์เป็นบางส่วน เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ได้ต่อไปคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดพะเยา

 

S  167657480

 

56629

 

56630

 

56632

 

56634

 

S  167657489

 

S  167657478


กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ผู้รายงาน