+++ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยามอบโคเพศเมีย ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ +++

 

               วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมกับนายนิธิศ จิตนิยม หน.กลุ่มส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเชียงคำและทีมงาน ดำเนินการส่งมอบโคเพศเมีย ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวนโคที่ส่งมอบวันนี้รวมทั้งหมด 70 ตัว สร้างมูลค่าทรัพย์สินให้กับจังหวัดพะเยากว่าหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาท ในสองพื้นที่ได้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงกรโคบ้านดอยอีสาน หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เกษตรกร 25 ราย บรรจุอยู่ในโครงการประชารัฐเพิ่มขีดความสามารถอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ มีปุ๋ยใส่ไร่นาเชื่อมโยงกับการเกษตรอื่น แก้ปัญหาการว่างงาน การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำนวนกระบือในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาในการฟื้นฟูตำนานกระบือลุ่มน้ำอิงพร้อมติดตาม คอกกักกระบือ ที่ได้มีการส่งมอบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือฯ และ การประสานงานในโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.) ในการติดตามงานและการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของเกษตรกรรายใหม่ ปี2564 

109756109757

109758109760

109761109763

..............................................................................