ปศุสัตว์พะเยาแจ้งเตือนผู้บริโภคอย่ารับประทานลาบหมูดิบ

เสี่ยงต่อโรคหูดับและโรคอาหารเป็นพิษ

             เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๒พบผู้ป่วยทานหมูดิบกว่า ๑๓ ราย ส่งโรงพยาบาลเชียงคำ แพทย์ยังเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดผ่านทางสื่อออนไลน์ www.chiangmainews.co.th นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา                       ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ            ลงพื้นที่สอบสวนและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๒  โดยผลการสอบสวนพบผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 13 คน เป็นเพศชาย ๑๐ คน  เพศหญิง ๓ คน อายุ ๒-๔๗ ปี เป็นชาวบ้าน หมู่ ๖ บ้านปางค่าเหนือ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ โดยผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการตั้งวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๘.๐๐ น. ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยโรคจากการตรวจเลือดเบื้องต้น เป็นอาหารเป็นพิษและอาการติดเชื้อแบคทีเรีย และอยู่ในขั้นตอนการนำตัวอย่างเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อก่อโรคต่อไป ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยทุกรายรับเหมือนกัน คือรับประทานลาบหมูดิบ ในเย็นวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มาทำเป็นลาบดิบและสุกรับประทานกันในครอบครัว

              จากการสอบสวนเพิ่มเติมข้อมูลแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่นำมาประกอบอาหารจากผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลเชียงคำ พบว่ามาจาก แผงขายเนื้อสุกรสดรายหนึ่ง ในตลาดไชยพรม ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยผู้ป่วยซื้อเนื้อสุกรและเครื่องในจากแผงดังกล่าวในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐น. และนำกลับมาประกอบอาหารเย็นในวันเดียวกัน คณะผู้สอบสวนจึงเข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ดังกล่าว พบว่าเป็นสถานที่จำหน่ายที่มีใบอนุญาตค้าซากสัตว์ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ประกอบการสั่งสุกรจากฟาร์มมาตรฐาน วันละ ๑ ตัว นำเข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายได้รับการรับรองให้จำหน่ายโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ มีถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ จำหน่ายตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น.-๑๘.๐๐น. สุกรที่จำหน่ายจำหน่ายหมดทุกวัน ไม่มีเนื้อตกค้างจากวันอื่น เพื่อในการคุ้มครองผู้บริโภคปศุสัตว์จังหวัดพะเยา        สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งของเชื้อโรคในห่วงโซ่การผลิตสุกรในพื้นที่ ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงแหล่งจำหน่ายและแจ้งปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง ให้เร่งประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ทั้งของภาครัฐและเอกชนและผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ทราบถึงแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรค และเน้นย้ำเรื่องสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ รวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และปศุสัตว์จังหวัดพะเยาขอฝากความห่วงใยให้ผู้บริโภคตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในการประกอบอาหารโดยเฉพาะในช่วงนี้อากาศร้อนซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค จากที่ชอบรับประทานลาบดิบ ต้องบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุกเพื่อให้ปลอดภัยต่อชีวิตของทุกคน

165742

165752

166178

165738

................................................................