"ปศุสัตว์พะเยามุ่งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศโคเนื้อ"Cattle Market"สู่การตลาดโคเนื้อล้านนาออนไลน์ 4.0"

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมบัติ  ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์พาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน ในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดทำ แอพริเคชั่น "Cattle Market " เพื่อเก็บฐานข้อมูลการผลิตโคเนื้อ และเชื่อมโยงการซื้อขายโคมีชีวิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโค ผลิตภัณฑ์จากหนังเขา และกีบโค รวมถึงปุ๋ยจากมูลสัตว์เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจำหน่ายทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์และมือถือในระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส โดยจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศโคเนื้อ" ณ ห้อง ICT1103/1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป้าหมายเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน จำนวน 200 คน การอบรมครั้งที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้

1. เกษตรกรจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน

2. เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา จำนวน 4 คน

3. เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จังหวัดพะเยา จำนวน 9 คน

4. เกษตรกรจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 คน

5. เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 คน

6. เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย จำนวน 18 คน

 

473502

473503

473505

473506

473507

 

 

 

 

................................................................