ปศุสัตว์พะเยาเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และเขียงกรณีพบผู้ป่วยจากการกินลาบดิบ

***************

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองพะเยา จากกรณีที่มีการเสนอข่าวที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปซื้อเนื้อกระบือดิบมาประกอบอาหาร โดยไม่ได้ทำให้สุกก่อนรับประทาน และมีชาวบ้านบางส่วนที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเมนู ลาบดิบ มีอาการท้องร่วง ปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน รุนแรง และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 ราย , โรงพยาบาลพะเยาราม 10 ราย , โรงพยาบาลพะเยา 42 ราย , โรงพยาบาลภูกามยาว 12 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 79 ราย ผลจากการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ มีขั้นตอนการฆ่าและชำแหละที่ถูกสุขอนามัย มีการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจเนื้อโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ สำหรับเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ ทางปศุสัตว์อำเภอภูกามยาวร่วมกับทีมสอบสวนโรคภูกามยาวตรวจสอบและเก็บตัวอย่างเนื้อกระบือ ลาบดิบ เขียงและเครื่องมือส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ ในการนี้ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ให้คำแนะนำกับผู้บริโภคในการบริโภคเนื้อสัตว์ ควรปรุงสุก อย่าบริโภคลาบดิบ ซึ่งในช่วงนี้อากาศร้อน เชื้อโรคจะเจริญเติบโตได้ดี หากบริโภคลาบดิบที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจะทำให้ป่วย หรืออาจเสียชีวิตได้

 ................................................................

 870371S 2465794870372870376