เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสมคิด บุญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้เข้าพบและหารือกับ นางสุพัตรา บุตรพลวง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางค่า อ.ปง จ.พะยาในประเด็นส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยจะนำร่องส่งเสริมไก่ไข่ และไก่ชี้ฟ้าฟ้าหลวง(ไก่กระดูกดำ) ในม.น้ำต้ม/ม.ปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย และขยายผลไปยังม.สันติสุข/ม.ขุนกำลัง ตำบลขุนควร ซึ่งม.สันติสุขอาจทำเป็นระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และนำผลผลิต ทั่งไข่ไก่และเนื้อไก่ดำเป็นเมนูขึ้นร้านโครงการหลวงฯ โดยทางโครงการหลวงจะทำหนังสือเชิญประชุมต่อไป

345080   345081

345085

345087

345091

345089

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ รายงาน