วันที่ 28 มกราคม 2562 น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรม เรื่อง สินค้าปศุปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ตามโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 30 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสร้างทางเลือกและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ในจังหวัดพะเยา

9536

9537

9538

9540

9541

9543

9544

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รายงาน