วันที่ 18 มกราคม 2562  นายสมบัติ  ศุภประภากร  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันระดับภูมิภาค กิจกรรมผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ  และเตรียมความพร้อมในการจัดงานประกวดโคเนื้อภายใต้ชื่องานมหกรรมโคเนื้อพะเยาล้านนา  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

 ประชม 18-1-62 ๑๙๐๑๑๘ 0012

ประชม 18-1-62 ๑๙๐๑๑๘ 0001

ประชม 18-1-62 ๑๙๐๑๑๘ 0005

ประชม 18-1-62 ๑๙๐๑๑๘ 0009

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ รายงาน