ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา