“ปศุสัตว์พะเยามอบถุงยังชีพสัตว์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วม"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

...

"ปศุสัตว์พะเยามอบถุงยังชีพสัตว์ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วม"

***************

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร

...

"ปศุสัตว์พะเยามุ่งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศโคเนื้อ"Cattle Market"สู่การตลาดโคเนื้อล้านนาออนไลน์ 4.0"